Algemene info

Schooluren

maandag

8u30 – 15u00

dinsdag

8u30 – 15u00

woensdag

8u30 – 12u05

donderdag

8u30 – 15u00

vrijdag

8u30 – 15u00

Maaltijden

De school biedt geen warme maaltijden aan. De leerlingen brengen boterhammetjes mee die samen in de klas worden opgegeten. Er wordt gezorgd voor water en thee of soep.

Toezicht en opvang

Er is toezicht op de speelplaats en in de peuter- en kleuterklassen vanaf 7u45 en, na schooltijd, tot 15u15. Dit toezicht is niet betalend.

Vanaf 15u15 begint de naschoolse opvang door onze opvangmedewerkers. U kunt ze bereiken via het rechtstreeks nummer 0483 71 46 76. De naschoolse opvang is betalend met een maandelijkse factuur.

CLB

De school werkt samen met het Vrij CLB Aalst, Langestraat 12, 9300 Aalst.

Schoolreglement

De schoolbrochure, die ook het schoolreglement bevat dat de ouders bij de inschrijving moeten onderschrijven, kunt u hieronder downloaden.

Organisatie

Onze school is georganiseerd rond drie belangrijke organen die samen alles wat onze pedagogie, de leerlingen, ouders en het personeel aangaat, in goede banen leiden.

Het lerarencollege

Hoewel elke leerkracht individueel verantwoordelijk is voor de toepassing van de pedagogie in zijn klas, is het lerarencollege de eindverantwoordelijke voor het pedagogisch beleid van de school als geheel. Het legt de krijtlijnen van het pedagogisch beleid vast.

Het lerarencollege kan je ook zien als de autonome bewaker van onze pedagogie. Het vergadert wekelijks, doet aan studie over opvoeding en onderwijskwesties en volgt het klas- en schoolgebeuren op de voet en ziet erop toe dat de geest van de Steinerpedagogie gerespecteerd wordt.

Het lerarencollege bestaat uit de leerkrachten en het schoolhoofd en wordt voorgezeten door een jaarlijks wisselende voorzitter, die aangewezen wordt onder de leerkrachten. Regelmatig neemt ook de schoolarts deel aan de vergaderingen, net zoals de zorgcoördinator(en).

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de inrichtende macht van onze school. Het is de werkgever van de leerkrachten en de andere medewerkers van het schoolteam en vormt het bestuurlijke en financiële hart van de school. Het schoolbestuur zorgt bijvoorbeeld voor de gebouwen, de inrichting van de lokalen en het pedagogisch materiaal. Het staat ook in voor het financiële huishouden, zoals de financiering van de lestijden. De inrichtende macht is samengesteld uit vertegenwoordigers van het onderwijsteam en de ouders.

De oudervereniging

Ouders nemen in het Steineronderwijs een belangrijke plaats in. Samen met het schoolbestuur ondersteunen zij op actieve wijze de schoolwerking via een ondersteunende school-vzw samengesteld uit ouders.

De taken van het bestuur van de oudervereniging zijn velerlei. Enerzijds vervult de oudervereniging een vertegenwoordigende rol naar het schoolbestuur. Daarnaast zorgt de oudervereniging ook voor verbinding tussen de ouders onderling en tussen alle schoolgeleding (via gezamenlijke overlegmomenten). Last but not least ondersteunt ze de school en haar werking op praktisch en
financieel vlak.

Die praktische ondersteuning houdt bijvoorbeeld in dat er werkgroepen worden ingericht die de school helpen bij de organisatie van evenementen, zoals de jaarlijkse geschenkenbeurs, het onderhoud van de schoolinfrastructuur… Op financieel vlak zorgt het ouderbestuur voor de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdragen en evenementen.

Meer info over de oudervereniging via ouderbestuur@steinerschoolaalst.be.

(c)2021 Steinerschool Michaëli Aalst – Privacybeleid

Web design: Schooly (een realisatie van The Buzz Company)